قبل از مرگتون باید بشنوید

موزیک هایی که قبل از مرگتون باید بشنوید

آهنگ موندگار و پر معنی از Pink Floyd

bu299-pink-floyd

دانلود آهنگ موندگار و پر معنی از Pink Floyd پینک فلوید Hey you, out there in the cold هِی تو! که بیرون توی سرمایی Getting lonely, getting old ?Can you feel me هر روز تنهاتر می‌شی و پیرتر، می‌تونی درکم کنی؟ Hey you, standing in the aisles هِی تو! که در راهرو ایستادی With itchy feet …